วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"จัดการหนี้เสีย ช่วยเคลียร์หนี้สูญ สร้างสมดุลย์ให้ธุรกิจ"
ปณิธาน 4 ของเรา
1.ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
2.มีศักดิ์ศรี
3.ความเป็นเลิศ
4.บริการรวดเร็ว ประทับใจ