ธุรกิจของบริษัท

- รับมอบหมายจากธนาคารและสถาบันการเงินให้ดูแล ช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถชำระสินเชื่อได้ตามกำหนด
- ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา และ ช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระสินเชื่อ และแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้
- คิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารการจัดการเก็บสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ทำงานในสำนักงาน ใช้โทรศัพท์ในการเจราต่อรอง และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์