บริษัท สยามวรินทร์ นิติการ จำกัด

Siamvarin Nitikarn Co., Ltd.

            ​บริษัท สยามวรินทร์ นิติการ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นสถาบันทางการเงิน (Bank)  และผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน (Non-Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อประสานงานให้คำปรึกษา ช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระสินเชื่อ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระสินเชื่อตามเงื่อนไขได้ เพื่อให้ลูกค้ากลับมามีอิสรภาพทางการเงินได้เป็นปกติดังเดิม
          เมื่อบริษัทได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากผู้ว่าจ้างชั้นนำ จึงทำให้เกิดการขยายกิจการเพื่อรองรับธุรกิจนี้  ภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ารวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ฯ ได้รับมอบหมายและไว้วางใจต่อสถาบันการเงินให้บริการหนี้สัญญาในปัจจุบัน

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากั(มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์